Pikapalkitseminen hajautetussa organisaatiossa – esittelyssä Kuntien Tiera

Pikapalkitseminen kannattaa

Palkitsemiseksi mielletään usein selkeät jo työsopimukseen kirjatut rahalliset palkkiot ja etuudet, mutta palkitseminen voi olla myös kokonaan aineetonta tai jotakin näiden välimaastosta. Usein palkitseminen onkin aineetonta ja se tapahtuu normaalissa kanssakäymisessä esimiehen kanssa, esimerkiksi esimiehen osoittaessa kiitosta työntekijän erinomaisesti tekemästä työstä.

Arjessa tapahtuvan pikapalkitsemisen käytännöt vaihtelevat suuresti organisaatioiden välillä ja jopa saman yrityksen sisällä. Hyvä palkitsemismalli on kaikkien esimiesten tiedossa ja se on helposti käytettävissä. Työntekijää on helpompi ja nopeampi muistaa, kun esimiehen ei tarvitse käyttää aikaa lahjan ostamiseen tai postittamiseen, yhteinen käytäntö myös varmistaa työntekijöiden tasavertaisen kohtelun. Kotimaisen kiittämiseen ja palkitsemiseen erikoistuneen Kiitoskauppa Oy:n toimitusjohtaja Joonas Hyyppä toteaa: ”On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki työsuoritteeseen perustuva palkitseminen on saajalleen veronalaista tuloa riippumatta siitä missä muodossa palkinto annetaan. Hyvin rakennetulla konseptilla myös verosäännösten noudattaminen on helpompaa. Kollektiivinen muistaminen ja merkkipäivälahjat taas ovat saajalleen verovapaita, silloin kun lahja ei ole rinnastettavissa rahaan.”

Pikapalkitseminen ja kiittäminen kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti. Tapahtumien ollessa tuoreessa muistissa on hyvin suoriutuneen työntekijän palkitsemisen vaikutus suurin. Erilaiset sähköiset keinot mahdollistavat nopean palkitsemisen myös hajautetuissa organisaatioissa. Myös etätyön roolin korostuessa palkitsemisen keinojen tulee tukea tätä kehitystä.

Palkitsemisen toteutus Tieralla

Tieran henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo kertoo, että Tieralla nopeaan palkitsemiseen käytetään Kiitoskaupan lahjakoodeja, joilla työntekijää voi palkita tai muistaa nopeasti.

”Olemme rakentaneet pikapalkitsemiseen täysin oman konseptin: sähköisen Kiitoskioskin, josta esimiehet voivat valita palkinnon kolmesta eri hintaluokasta. Kiitoskioskin palkinnoiksi valitsimme sähköiset rajatun valikoiman lahjakortit Kiitoskaupasta. Lahjakortit suunniteltiin yhdessä Kiitoskaupan kanssa täysin Tieran ilmeen ja brändin mukaisesti. Näin tuodaan esille sitä, että palkitsijana on työntekijän oma työnantaja eikä vain ulkoistettu palvelu” Sanisalo kertoo.

Tyypillinen palkitsemistilanne Tieralla on tapaus, jossa tieralainen on työskennellyt erittäin sitoutuneesti alusta loppuun projektissa mahdollistaen hankkeen etenemisen aikataulussa ja oikea-aikaisesti. Toinen esimerkki Kiitoskioski-palkitsemisen perusteesta on joustavuus ja oman tehtäväkentän ylittäminen sekä ymmärtäväinen asenne varsinkin tilanteessa, jossa koko tiimin työtä hankaloittaa ja kuormittaa kiireen lisäksi poissaolokausi. Näissä tilanteissa korostuu tiimin jäsenten sitoutuminen, palo työhön, määrätietoinen asenne ja itsenäinen toiminta mahdollistaen työtehtävien hoitamisen alusta loppuun asti palveluaikojen puitteissa.

Pikapalkitsemisen Tieralla hoitavat esimiehet itsenäisesti, kun he huomaavat poikkeuksellisen hyviä tuloksia tai muuta palkitsemisen arvoista toimintaa. Esimies osoittaa kiitoksensa työntekijälle antamalla hänelle sähköisen lahjakortin sekä kertomalla, miksi juuri hän on ansainnut palkinnon. Kiitoskaupan lahjakortit ovat käytössä myös Tieran ilmeen mukaisina painettuina lahjakortteina henkilöstön merkkipäivälahjoina sekä ulkoisten sidosryhmien muistamisessa.

Palkitsemisen hyödyt Tieralla

Palkitseminen motivoi työntekijöitä ja motivoituneet työntekijät työskentelevät tehokkaammin, joka taas tukee yrityksen menestymistä. Palkitseminen kannustaa henkilöstöä ottamaan vastaan uusia haasteita ja myös mahdollisesti astumaan hieman mukavuusalueensa ulkopuolelle omissa työtehtävissään. ”Palkitsemisen perusteena onkin yleensä se, että työntekijä on astunut yli omien työtehtäviensä rajojen ja osoittanut ylimääräistä kiinnostusta sekä joustavuutta omaa työtään tai muuta projektia kohtaan”, kertoo Tieran käyttötuen tuotantopäällikkö Firzeta Jakupovic.

Palkitsemisella tuetaan siis menestymisiä ja onnistumisia. Palkitsemisen toteutus voi kuitenkin olla haastavaa, kun kyse on suuresta ja hajautetusta organisaatiosta. Organisaation toiminnan ollessa hajaantunut maanlaajuisesti, johdon voi olla hankalaa huomioida kaikki onnistumiset. Siksi on tärkeää, että organisaatiossa on selkeät tiimit ja tiimeillä esimiehet, jotka pystyvät seuraamaan tehtyä työtä ja näin myös palkitsemaan työntekijöitä. Palkitsemisesta ja sen keinoista myös muistutetaan säännöllisesti organisaation sisällä, jotta palkitsemisen olemassaolo pysyy mielessä ja sitä osataan käyttää oikealla tavalla hyödyksi.

Tieralla pikapalkitseminen on esimiehen mahdollisuus muistaa ja piristää työntekijää, työryhmää tai kokonaista tiimiä hyvin tehdystä työstä ja onnistumisista. Heti hyvän suorituksen jälkeen työ on tuoreessa muistissa jokaisella ja silloin palkitseminen myös vaikuttaa eniten. ”Jokainen työntekijä kokee palkitsemisen kuitenkin omalla subjektiivisella tavallaan, mutta kokemusten kautta sillä voidaan sanoa olevan varmasti ainakin hetkellistä positiivista tunnetilan nostetta ja mielikuva paranee omasta työnantajasta.” kommentoi ulkoistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tieralla uskotaan, että palkitsemisella on myös selkeä rooli positiivisen työnantajakuvan rakentamisessa ja sen muodostumisessa. Positiivinen kokemus palkitsemisesta leviää helposti eteenpäin organisaation sisällä ja myös ulkopuolelle. Kun eri tahojen mielikuviin muodostuu kuva yrityksestä, joka haluaa palkita omia työntekijöitään hyvin tehdystä työstä, on tällä positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Positiivinen työnantajakuva tukee ja helpottaa rekrytointia ja tekee yrityksestä helpommin lähestyttävän.  Palkitseminen ei siis ole vain organisaation sisäistä toimintaa tukevaa, vaan sillä on selkeitä vaikutuksia myös ulkoiseen työnantajamielikuvaan sekä työnantajan maineeseen. 

Kuntien Tiera Oy on yrityksenä yli 320 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tieralla on 170 työntekijää ympäri Suomen 10 toimistossa ja saman verran kokonaan etätyötä tekeviä.

”Mahdollistamme kuntatoimijoiden vaikuttavuuden kasvun sekä tuottavuuden nousun, joka näkyy parantuneena palvelun laatuna ja menojen kasvun rajoittumisena. Olemme omistaja-asiakkaidemme luotettu asiantuntija ja kumppani, jonka työn tulokset näkyvät myös kansallisella tasolla.” Tiera on ylpeästi Yhteiskunnallinen yritys. Lue lisää >>

Kiitoskauppa Oy

y-tunnus 2933183-1
Päiväläisentie 2
00390 Helsinki